Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Szkolenie PPOŻ

dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę z zajęciami praktycznymi

Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

(szkolenie z zajęciami praktycznymi)

 

Podstawa prawna

 • Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osoby wyznaczonej przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów w miejscu pracy z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku (jeżeli jest wymagana), w zakresie zgodnym z Kodeksem Pracy.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie

Szkolenie dedykowane jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w miejscu pracy.

Czas szkolenia

Łączny czas szkolenia to 7 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym:

 • 4 godz. szkolenia teoretycznego
 • 2 godz. szkolenia praktycznego z użyciem podręcznego sprzętu ppoż.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji jest zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego , a tym samym podniesienie świadomości bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa pożarowego w pracy, domu i rodzinie.

Realizacja zajęć

 • blok zajęć teoretycznych
 • blok zajęć praktycznych

Ramowy program szkolenia

Lp. Element edukacyjny
Prezentacja instruktorska Ćwiczenia uczestników
1 Przepisy prawa normujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce tak nie
2 Warunki oraz sposoby ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz warunków technicznych obiektu tak nie
3 Źródła powstawania oraz potencjalne drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie tak nie
4 Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, w tym alarmowanie służb ratowniczych tak nie
5 Podręczny sprzęt gaśniczy – budowa oraz zasady jego użycia w tym czasookresy poddawania go przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż. tak nie
6 Hydranty wewnętrzne oraz inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe- budowa oraz zasady ich użycia,  w tym terminy  poddawania ich przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż. tak nie
7 Ewakuacja – warunki oraz zasady ewakuacja osób z obiektu oraz czasookresy próbnych ewakuacji tak nie
8 Ćwiczenia z zastosowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego tak tak

Środki i materiały dydaktyczne

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak:

 • komputer
 • ekran multimedialny
 • projektor
 • gaśnice i hydranty wewnętrzne będące na wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej
 • prezentacja multimedialna, filmy oraz zdjęcia tematyczne
 • elementy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (jeśli jest wymagana)
 • niezbędne materiały łatwopalne (np. ropa, benzyna, drewno)

Ćwiczenia praktyczne podczas gaszenia pożarów z grupy A, B prowadzone są przy wykorzystaniu następującego sprzętu przeciwpożarowego:

 • gaśnicy proszkowej grupy ABC 4 lub 6 kg
 • koca gaśniczego
 • najnowszych ciekawostek – sprayu gaśniczego
 • niezbędnych materiałów łatwopalnych (ropa, benzyna, drewno) i specjalnej misy do rozpalania „pożarów”

Co otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dedykowane dla koordynatorów ewakuacji.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.