Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Okresowe szkolenia BHP

grupa stanowisk inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe bhp dla grupy stanowisk inżynieryjno – technicznych

Nasz specjalista bhp i ppoż., instruktor pierwszej pomocy oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem przyjeżdża do Państwa z własnym sprzętem multimedialnym i nauki pierwszej pomocy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego*** na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia*) Godz.**)
1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  – praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp
  – odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem
  – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych)
  – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
  – systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
  – nadzoru i kontroli warunków pracy;
 2. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 3
2 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne) 4
4 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)  2
5 Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu 3
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
  Razem: min. 16

*) Szczegółowy program szkolenia powinien być opracowany odrębnie dla każdej z grup pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów, technologów).
**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
***) Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • program szkolenia
 • materiały edukacyjne w formie pdf do szkolenia okresowego
 • możliwość konsultacji drogą elektroniczną (biuro@bhpdlabiznesu.pl)

Przy korzystaniu z formy samokształcenia kierowanego istnieje również możliwość przeprowadzenia krótkiego (2-3 godzinnego) wykładu stacjonarnego z elementami zajęć praktycznych z zakresu pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fantomów – przypominającego najważniejsze elementy szkolenia, a następnie przystąpienia do egzaminu.
W ten sposób możecie Państwo połączyć zajęcia samokształcenia z zajęciami stacjonarnymi.

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Po przeprowadzeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu. Egzamin ma charakter testowy.
Uczestnicy, którzy ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.