Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Okresowe szkolenie BHP

grupa stanowisk robotniczych w oświacie

Szkolenie okresowe bhp dla grupy stanowisk robotniczych w szkołach i innych placówkach oświatowych

(stanowiska: konserwator, dozorca, woźny/woźna, kucharz, pomoc kuchenna itp.)

Nasz specjalista bhp i ppoż., instruktor pierwszej pomocy oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem przyjeżdża do Państwa z własnym sprzętem multimedialnym i nauki pierwszej pomocy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą na stanowisku pracy w szkole lub innej placówce oświatowej
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami na stanowisku pracy w szkole lub innej placówce oświatowej
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń na stanowisku pracy w szkole lub innej placówce oświatowej.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w szkołach lub innych placówkach oświatowych.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. W praktyce oznacza to przeprowadzenie szkolenia w formie prezentacji multimedialnej, pogadanki, prezentacji filmów, zajęć praktycznych. Podczas szkolenia wykorzystywane są profesjonalne fantomy osoby dorosłej oraz małego dziecka i niemowlęcia z realną siłą oporu klatki piersiowej podczas masażu serca.

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Godz.*)
1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą  1
2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy 3
3 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku  2
4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka  2
  Razem: min. 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Po przeprowadzeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu. Egzamin ma charakter testowy. Uczestnicy, którzy ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy
o kontakt telefoniczny lub e-mail.