Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Okresowe szkolenia BHP

grupa stanowisk administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe BHP

(dla grupy stanowisk administracyjno – biurowych)

Nasz specjalista bhp i ppoż., instruktor pierwszej pomocy oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem przyjeżdża do Państwa z własnym sprzętem multimedialnym i nauki pierwszej pomocy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizacja szkolenia

  • w czasie pracy
  • na koszt pracodawcy
  • przez osoby, jednostki uprawnione

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego** na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia*) Godz.**)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 2
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe  2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku  2
  Razem: min. 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

** Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • program szkolenia
  • materiały edukacyjne w formie pdf do szkolenia okresowego
  • możliwość konsultacji drogą elektroniczną (biuro@bhpdlabiznesu.pl).

Przy korzystaniu z formy samokształcenia kierowanego istnieje również możliwość przeprowadzenia krótkiego (2-3 godzinnego) wykładu stacjonarnego z elementami zajęć praktycznych z zakresu pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fantomów – przypominającego najważniejsze elementy szkolenia, a następnie przystąpienia do egzaminu.
W ten sposób możecie Państwo połączyć zajęcia samokształcenia z zajęciami stacjonarnymi.

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Po przeprowadzeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu. Egzamin ma charakter testowy. Uczestnicy, którzy ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.