Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Wstępne szkolenia BHP

instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny

(przed przystąpieniem pracownika do pracy)

Nasz specjalista bhp i ppoż., instruktor pierwszej pomocy oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem przyjeżdża do Państwa z własnym sprzętem multimedialnym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Uczestnicy szkolenia

  • nowo zatrudnieni pracownicy
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Organizacja szkolenia

  • w czasie pracy
  • na koszt pracodawcy
  • przez osoby, jednostki uprawnione

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Podczas szkolenia stosowanie są odpowiednie środki dydaktyczne.

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia*) Godz.**)
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy  0,5
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 0,5
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru  1
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
  Razem: min. 3

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Szkolenie kończy się wystawieniem karty szkolenia wstępnego z przeprowadzonym instruktażem ogólnym.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.