Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Okresowe szkolenia BHP

grupa pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami

Nasz specjalista bhp i ppoż., instruktor pierwszej pomocy oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem przyjeżdża do Państwa z własnym sprzętem multimedialnym i nauki pierwszej pomocy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

Organizacja szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego** na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Godz.*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  – obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
  – ochrony pracy kobiet i młodocianych
  – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  – szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  – organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
 2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki  2
5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 2
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)  1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 1
  Razem: min. 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut,
** Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • program szkolenia
 • materiały edukacyjne w formie pdf do szkolenia okresowego
 • możliwość konsultacji drogą elektroniczną (biuro@bhpdlabiznesu.pl)

Przy korzystaniu z formy samokształcenia kierowanego istnieje również możliwość przeprowadzenia krótkiego (2-3 godzinnego) wykładu stacjonarnego z elementami zajęć praktycznych z zakresu pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fantomów – przypominającego najważniejsze elementy szkolenia, a następnie przystąpienia do egzaminu.
W ten sposób możecie Państwo połączyć zajęcia samokształcenia z zajęciami stacjonarnymi.

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Po przeprowadzeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu. Egzamin ma charakter testowy.
Uczestnicy, którzy ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.